ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ (PRRI) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿ ಉಪಕ್ರಮ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಶೋಧಕ? ನಮಗೆ ಸೇರಲು!

ನಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ

ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು, ಸುದ್ದಿ: PRRI ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಜೈವಿಕ ಸುಮಾರು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು.

ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಕ್ಸ್

ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮರೆತಿರುವಿರಾ?

ನಮ್ಮ ಸೇರಲು

ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮರುಹೊಂದಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ನೀವು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ.